Członkostwo

 

Przystępując do naszego stowarzyszenia musisz być świadom ze stawiamy na rozwój i promocję strzelectwa i po to jesteście potrzebni Klubowi jako jego członkowie.  To nie jest przedsięwzięcie komercyjne a ideowe.  Będziemy od Ciebie wymagać zaangażowania w sprawy klubowe, uczestnictwa w spotkaniach na strzelnicy oraz przy zabezpieczaniu imprez które Klub organizuje lub którym  patronuje.

Dlatego zastanów się czy masz na to czas i ochotę. Czy temat  strzelectwa jest Ci bliski, czy też  to nie jest tylko Twoja chwilowa ciekawość podyktowana  aktualną modą na broń. 

Szczególnie mile są widziane osoby które już broń posiadają: CZARNOPROCHOWCY, strzelcy sportowi, myśliwi oraz osoby które przynajmniej z założenia z bronią pracują (policjanci, żołnierze,ochroniarze). 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać:

a. pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej który ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, który:

b. złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia [ściągnij plik PDF]  oraz akceptacji jego Regulaminu 

Formy członkostwa:

członek zwykły:

–  wymagania:

pozwolenie na posiadanie broni/dopuszczenie do posiadania broni (policja, wojsko, służby, ochrona)/Europejska Karta Broni (np. czarnoprochowcy).

opłaca wpisowe 200zł + składkę członkowską w wysokości 200zł/rok. 

stażysta:

Nie posiadający pozwolenia/dopuszczenia/EKBP muszą na wniosku dołączyć poświadczenie od osoby już w Klubie stowarzyszonej która to daje rękojmię i przygotowuje kandydata do zdania egzaminu wewnątrzklubowego (po odbyciu 3-miesięcznego stażu kandydackiego). Egzamin będzie się składał z 10 pytań (ze z góry znanej puli) dotyczących Ustawy o Broni i Amunicji, przepisów bezpieczeństwa na strzelnicy, wiadomości ogólnych o broni palnej. Dopiero po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu kandydat będzie traktowany jako pełnoprawny członek PKMBP i będzie mógł otrzymać stosowne zaświadczenie.

Składka dla stażysty to 200zł + wpisowe  do  Klubu 200zł .

 

Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy:

a. wypełnić formularz oświadczenia o przystąpieniu do stowarzyszenia [PDF]

b. opłacić wpisowe 200zł + składkę członkowską:

  • 200zł za rok kalendarzowy 

na konto 50 2030 0045 1110 0000 0405 4290 z dopiskiem składka członkowska PKMBPimię i nazwisko

c. przesłać formularz  i potwierdzenie opłaty wpisowego i składki członkowskiej na adres e-mail sekretariatu Klubu: sekretarz@pkmbp.pulawy.pl

Pytania dla stażystów oraz członków PKMBP.

WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU MAJA ZNAĆ ODPOWIEDZI NA WSKAZANE PYTANIA. Jest to warunek niezbędny do uzyskania zaświadczenia o członkostwie w Klubie. Osobą odpowiedzialna za stan wiedzy stażysty  jest osoba poręczająca jego akces do PKMBP

I. Bezpieczeństwo:

1. Podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS).

2. Zachowanie się na strzelnicy. Komendy wydawane  podczas przeprowadzania strzelań (wg. PZSS/MON/LOK/zwyczajowe). 

II.Technika strzelecka

3. Elementy istotne dla oddania celnego, powtarzalnego strzału.  

4. Strzelanie na skupienie, na celność , na pokrycie. 

III.Ustawa o Broni i Amunicji:

5.  Pozwolenie na broń palną: procedura uzyskiwania, ważne przyczyny posiadania broni, warunki jakie należy spełnić ubiegając się o każde z pozwoleń.

6. Zakup i rejestracja broni palnej. Noszenie i przechowywanie.

IV.Broń i amunicja

7. Wymień nazwy trzech naboi do broni krótkiej, długiej, gładkolufowej oraz po trzy modele broni w której są one stosowane.

8. Budowa amunicji: rodzaje pocisków, prochu,  spłonki.

V.Historia broni palnej

9. Polskie konstrukcje strzeleckie

10. Wymień i opisz trzy przełomowe konstrukcje strzeleckie.

 

 

Jest to minimum wiedzy która musi znać każdy, kto chce nazywać siebie miłośnikiem broni palnej.

Przewidujemy konsultacje w trakcie spotkań klubowych, dotyczące  nakierowania na udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wskazane pytania.

Osoby spoza  naszego Klubu które znają odpowiedzi na  w/w pytania i chcą wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia serdecznie zapraszamy.