Członkostwo

 

Przystępując do naszego stowarzyszenia musisz być świadom ze stawiamy na rozwój i promocję strzelectwa i po to jesteście potrzebni Klubowi jako jego członkowie.  To nie jest przedsięwzięcie komercyjne a ideowe.  Będziemy od Ciebie wymagać zaangażowania w sprawy klubowe, uczestnictwa w spotkaniach na strzelnicy oraz przy zabezpieczaniu imprez które Klub organizuje lub którym  patronuje.

Dlatego zastanów się czy masz na to czas i ochotę. Czy temat  strzelectwa jest Ci bliski, czy też  to nie jest tylko Twoja chwilowa ciekawość podyktowana  aktualną modą na broń. 

Szczególnie mile są widziane osoby które już broń posiadają: CZARNOPROCHOWCY, strzelcy sportowi, myśliwi oraz osoby które przynajmniej z założenia z bronią pracują (policjanci, żołnierze,ochroniarze). 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać:

a. pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej który ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, który:

b. złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia [ściągnij plik PDF]  oraz akceptacji jego Regulaminu 

Formy członkostwa:

członek zwykły:

–  wymagania:

pozwolenie na posiadanie broni/dopuszczenie do posiadania broni (policja, wojsko, służby, ochrona)/Europejska Karta Broni (np. czarnoprochowcy).

opłaca wpisowe 200zł + składkę członkowską w wysokości 200zł/rok. 

stażysta:

Nie posiadający pozwolenia/dopuszczenia/EKBP muszą na wniosku dołączyć poświadczenie od osoby już w Klubie stowarzyszonej która to daje rękojmię i przygotowuje kandydata do zdania egzaminu wewnątrzklubowego (po odbyciu 3-miesięcznego stażu kandydackiego). Egzamin będzie się składał z 10 pytań (ze z góry znanej puli) dotyczących Ustawy o Broni i Amunicji, przepisów bezpieczeństwa na strzelnicy, wiadomości ogólnych o broni palnej. Dopiero po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu kandydat będzie traktowany jako pełnoprawny członek PKMBP i będzie mógł otrzymać stosowne zaświadczenie.

Składka dla stażysty to 200zł + wpisowe  do  Klubu 200zł .

 

Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy:

a. wypełnić formularz oświadczenia o przystąpieniu do stowarzyszenia [PDF]

b. dostarczyć osobiście  formularz wraz z kserokopią dowodu osobistego (i ewentualnych uprawnień) na  sekretariat Klubu

c. opłacić wpisowe 200zł + składkę członkowską:

  • 200zł za rok kalendarzowy 

na konto 50 2030 0045 1110 0000 0405 4290 z dopiskiem składka członkowska PKMBPimię i nazwisko

sekretariat Klubu:

Puławy, ul. Dęblińska 2.

Sekretariat Klubu czynny vide zakładka Kalendarz klubowy

 

 

Pytania dla stażystów oraz członków PKMBP.

WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU MAJA ZNAĆ ODPOWIEDZI NA WSKAZANE PYTANIA. Jest to warunek niezbędny do uzyskania zaświadczenia o członkostwie w Klubie. Osobą odpowiedzialna za stan wiedzy stażysty  jest osoba poręczająca jego akces do PKMBP

I. Bezpieczeństwo:

1. Podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS).

2. Zachowanie się na strzelnicy. Komendy wydawane  podczas przeprowadzania strzelań (wg. PZSS/MON/LOK/zwyczajowe). 

II.Technika strzelecka

3. Elementy istotne dla oddania celnego, powtarzalnego strzału.  

4. Strzelanie na skupienie, na celność , na pokrycie. 

III.Ustawa o Broni i Amunicji:

5.  Pozwolenie na broń palną: procedura uzyskiwania, ważne przyczyny posiadania broni, warunki jakie należy spełnić ubiegając się o każde z pozwoleń.

6. Zakup i rejestracja broni palnej. Noszenie i przechowywanie.

IV.Broń i amunicja

7. Wymień nazwy trzech naboi do broni krótkiej, długiej, gładkolufowej oraz po trzy modele broni w której są one stosowane.

8. Budowa amunicji: rodzaje pocisków, prochu,  spłonki.

V.Historia broni palnej

9. Polskie konstrukcje strzeleckie

10. Wymień i opisz trzy przełomowe konstrukcje strzeleckie.

 

 

Jest to minimum wiedzy która musi znać każdy, kto chce nazywać siebie miłośnikiem broni palnej.

Przewiduje konsultacje w trakcie spotkań klubowych. dotyczące  nakierowania na udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wskazane pytania.

Osoby spoza  naszego Klubu które znają odpowiedzi na  w/w pytania i chcą wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia serdecznie zapraszam. Osobiście podpiszę im rekomendację (jako poświadczenie  osoby stowarzyszonej).